Product Description

بشقاب طرح تاوسان

 

دانخوری بشقابی (اوگری)

دراین سیستم دانخوری از سقف به صورت معلق بوده و قابلیت تنظیم ارتفاع ازسطح زمین را متناسب با روز

پرورش جوجه دارد و به همین خاطر نظافت سالن و تخلیه مرغ با سهولت انجام می پذیرد. ازدیگر مزایای آن تعداد خطوط

کمتر یکنواختی دان وپرت دان بسیارکم می باشدوقابلیت استفاده از مقدار فضای کمترسالن می باشد.

هر بشقاب برای 50 قطعه جوجه کفایت کرده و فاصله هر 2 بشقاب از یکدیگر 75  سانتیمتر می باشد قطعات تشکیل دهنده آن عبارتند از:

لوله

بشقاب

فنر(اوگر)

هاپر وینچ و

قرقره الکتروموتور میکرو سوئیچ.

مزایای دانخوری بشقابی

  • توزیع یکنواخت دان در سالن در نتیجه پرورش یکنواخت مرغ
  • سهولت در تنظیم مقدار دان در بشقاب
  • بهداشت بهتر به علت جلوگیری از آلوده شدن به کود و پر و مواد زائد
  • سهولت در تغییر ارتفاع دانخوری در سالن
  • سهولت در امر شستشو و ضد عفونی نمودن بشقابها و استهلاک کم
  • 814402366_207701

20150629_173237